اولین ضیافت افطاری کارگروه

اولین ضیافت افطاری کارگروه

جزئیات و ثبت نام

تاریخ دوره ساعت برگزاری ظرفیت هزینه ثبت نام
1399/06/10 23:21 120 250,000 ریال
تاریخ دوره 1399/06/10
ساعت برگزاری 23:21
ظرفیت 120
هزینه ثبت نام 250,000 ریال


فرم ثبت نام