همایش ششم : بررسی 5 طرح تفصیلی مشهد

بخش اول : نگاهی بر تاسیسات الکترونیکی ساختمان 

و ویرایش جدید مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان


بخش دوم : بررسی 5 طرح تفصیلی شهر مشهد

و تاثیر ضوابط شهرسازی در مدیریت اقتصادی پروژه های ساختمانی

جزئیات و ثبت نام

تاریخ دوره ساعت برگزاری ظرفیت هزینه ثبت نام
1399/06/10 23:51 120 250,000 ریال
تاریخ دوره 1399/06/10
ساعت برگزاری 23:51
ظرفیت 120
هزینه ثبت نام 250,000 ریال


فرم ثبت نام