جمعيت سازندگان مناطق مشهد از سال ٩٤ تشكيل شده است. كارگروه اين جمعيت از اعضاي فرهيخته و تحصيلكرده و با تجربه و فعال در صنعت ساختمان شكل گرفته است. افزايش آگاهي و تعالي شهرمان مشهد آرزوي همه ماست.

آشنایی با هیئت مدیره

اهداف و سیاست های کلی

امروزه کارگروه جمعیت سازندگان مناطق مشهد موتور پیشران کلیه انجمن ها و تشکل های ساختمانی شهر مشهد و استان خراسان رضوی می باشد و تلاش های این کارگروه سبب به تکاپو افتادن این انجمن ها و تشکل های ساختمانی جهت بازیابی جایگاه از دست رفته خود شده است.

 یکی از رموز موفقیت کارگروه جمعیت سازندگان مناطق مشهد اتحاد و دوستی گسترده و عمیق بین اعضای آن بوده و رمز دیگر این موفقیت، تلاش شبانه روزی جهت شکستن مرزهای پیشین و تجربه عرصه های جدیدتری می باشد.