شرایط عضویت

پر کردن فرم عضویت و مشخص نمودن :

١) نوع فعاليت

٢)سابقه

٣)تحصيلات

٤)منطقه فعاليت

٥)عضو نظام هستند يا خير

6)راه های ارتباطی


عضویت عادی: رایگان

 عضو کارگروه: ماهیانه 500 هزار تومان در سال 1401


اعلام حضور در همايش و جلسات کارگروه سازندگان مشهد

بررسي فرم توسط هيأت مديره کارگروه سازندگان مشهد 
فرم عضویت