دوره زبان عمومی

1) Elementary (4 ترم)

2)  Pre-Intermediate(4 ترم)

3)  Intermediate(4 ترم)

4)  Upper-Intermediate(4 ترم)

اساتید دوره:

جزئیات و ثبت نام

تاریخ دوره ساعت برگزاری مدارک دوره هزینه ثبت نام
1398/07/07 22:47 3,000,000 ریال
تاریخ دوره 1398/07/07
ساعت برگزاری 22:47
مدارک دوره
هزینه ثبت نام 3,000,000 ریال

üاعضای محترم کارگروه جمعیت سازندگان مناطق مشهد از تخفیف 10 % در ثبت نام برخوردار می باشند. 

فرم ثبت نام