کمیته‌ معماری

صنعت ساختمان شهر مشهد، در سال های اخیر رشد کیفی قابل ملاحظه ای داشته است اما در جریان رونق، نگاه بازاری سرمایه گذاران و سازندگان افزایش یافته و باعث کمرنگ شدن ارتباط آنان با طراحان و معماران گشته است.

 

متاسفانه رواج طراحی های تکراری، فاقد شناسنامه و بدون تفکری خاص بصورت فراگیر در اکثر پروژه های مسکونی حال حاضر شهر مشهد مشهود است.

 

کارگروه جمعیت سازندگان مناطق مشهد بر اساس وظیفه و مسوولیتی که در قبال اصلاح  این روند در صنعت ساختمان شهر مشهد به عهده دارد تصمیم دارد که گام نخست را در این راستا بردارد. و اقدام به تشکیل کمیته تخصصی معماری نموده، تا زمینه ساز ارتباط هر چه بیشتر سازندگان و فعالین صنعت ساختمان با معماران و طراحان شود.

اهداف و سیاست های کلی

معماری ، هنر سازماندهی فضای مطلوب برای زندگی است.

 

پیغام مستقیم به کمیته