کمیته‌ امور دفاتر

ارائه خدمات شهرسازی شهرداری مشهد 

صدور پروانه و پایان کار

دریافت پاسخ استعلام

اهداف و سیاست های کلی

دفاتر ممتاز دارای شرایط زیر می باشند:

الف-صداقت در گفتار و کار با شهروند و شهرداری
ب- تسلط کامل به موضوعات شهرسازی و درآمدی
ج-دارای سابقه تخصصی و حرفه ای در زمینه دفاتر پیشخوان

برای انجام مشاوره در خصوص طرح های شهری، با ما در ارتباط باشید.پیغام مستقیم به کمیته