کمیته آموزش

آموزش، رکن اصلی رشد و پیشرفت ابعاد اجتماعی و فردی است که منجر به سازندگی و بهبود انسان می گردد. آموزش، تغییر دانش، نگرش و تعامل با همکاران است که از طریق یادگیری و ایجاد تغییرات پایدار در افراد، منجر به بهبود توانایی فردی، مهارت ها، نگرش و رفتار اجتماعی افراد می گردد. آموزش، توانایی ها و شایستگی افراد را افزایش می دهد و با کسب مهارت ها و توانایی های جدید، موجب بهبود عملکرد شغلی در افراد می شود. هدف های آموزشی، مبین تغییرات موردنظر در رفتار افراد است. تعدادی با آرمان های آموزشی مرتبط هستند و تعدادی دیگر به منزله روش ها و اصولی هستند که نتیجه دلخواه را حاصل می کنند. از طرف دیگر پیشرفت و توسعه هر یک از مشاغل و فعالیت های اجتماعی-اقتصادی و ... وابسته به تحقیقات علمی و پژوهش می باشد، لذا سرمایه گذاری در پژوهش، امری ضروری در رشد و بالندگی مشاغل و فعالیت ها است. 

اهداف و سیاست های کلی

بدون پژوهش، دانش و آگاهی افزایش پیدا نخواهد کرد و امور آموزشی هم پویایی خود را ازدست می دهند. پژوهش تلاشی منسجم و نظام مند در جهت افزایش دانش و یافتن بهترین راه حل های ممکن برای حل مشکلات بوجود آمده در عرصه های مختلف فعالیتی می باشد. در واقع پژوهش، راهی برای ارتقاء سطح دانش و آگاهی و ایجاد افق های روشن تر در تمام عرصه های فعالیتی می باشد. همه اصناف و مشاغل، برای هماهنگی و عملکرد بهتر در بازار کار خود در سطح جهانی و ملی، باید با حرکت سریع علوم و فنون، همراه باشند و اطلاعات تخصصی و صحیح در آن زمینه کاری را در اختیار کارکنان و همکاران خود قرار دهند تا وظایف محوله با بالاترین بازده و به بهترین شکل، انجام پذیرد. علاوه بر آن، آموزش، آگاهی و نشر نکات لازم در هر صنف، وظیفه انسانی همه اصناف و افراد متخصص است.

ما نیز در این کمیته تخصصی سعی در ارتقا هرچه بیشتر سطح دانش و آگاهی اعضای محترم کارگروه سازندگان مشهد داریم.پیغام مستقیم به کمیته