کمیته حقوقی و داوری

داوری در قرارداد ، واگذاری حل اختلاف است نسبت به اختلاف ایجاد شده، به یک داور یا داوران منتخب طرفین. البته می توان این تعیین داور را به ثالث هم سپرد. به طور کلی، داوری، رسیدگی به اختلاف طرفین، خارج از دادگاه توسط داور منتخب است.

اهداف و سیاست های کلی

در دهه های اخیر بحث داوری و تعیین داور در قراردادهای تنظیمی میان طرفین بسیار مرسوم گردیده است و افراد با تعیین داور در قراردادها، ملزم می گردند تا در صورت بروز اختلاف در اجرای مفاد قرارداد، در ابتدا به داوری که در قرارداد نام برده شده است، پیش از هر اقدام قانونی، مراجعه نموده و داور با انجام تمهیدات لازم سعی در حل اختلاف طرفین نماید.

داور، هم میتواند یک شخص حقیقی باشد و هم یک شخص حقوقی.

مواد ۴۵۴ الی ۵٠١ قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل راجع به داوری و دعاوی قابل ارجاع به داور پرداخته است.

در كليه قراردادهاي داور بايد فردی عادل و صالح باشد و بر اساس انصاف و عدالت بین طرفین قرارداد، قضاوت و تصمیم گیری نماید،

در قراردادهاي ساختماني و عمراني داور بايد علاوه بر شرايط فوق بايد آگاه به امور فني در ساخت و اجراي يك پروژه و مطلع از نكات حقوقي امور قراردادهاي مرتبط با آن باشد.پیغام مستقیم به کمیته