دوره های آموزشی

دوره MBA ساختمان

جمعیت سازندگان
ثبت نام

دوره مدیریت عالی DBA

جمعیت سازندگان
ثبت نام

دوره های آموزشی بورس

جمعیت سازندگان
ثبت نام

کارشناسی و ارزیابی املاک

کارگروه سازندگان مشهد
ثبت نام

مهندسی ارزش

جمعیت سازندگان
ثبت نام

دوره زبان عمومی

کارگروه سازندگان مشهد
ثبت نام